لایسنس Jira

لایسنس Server جیرا

۱۰ کاربر
لایسنس دایمی
محیط کامل قابل کنترل
نصب بر روی یک سرور
لایسنس دایمی

لایسنس Server2 جیرا

۲۵ کاربر
لایسنس دایمی
محیط کامل قابل کنترل
نصب بر روی یک سرور
لایسنس دایمی

لایسنس Server3 جیرا

50 کاربر
لایسنس دایمی
محیط کامل قابل کنترل
نصب بر روی یک سرور
لایسنس دایمی

لایسنس Data Center جیرا

۵۰۰ کاربر
لایسنس سالانه
محیط کامل قابل کنترل
کلاسترینگ جهت دسترسی بیشتر
بهینه شده جهت AWS و Azure
پشتیبانی از SAML 2.0