لایسنس Jira

لایسنس Server جیرا

۱۰ کاربر
محیط کامل قابل کنترل
نصب بر روی یک سرور
کلاسترینگ جهت دسترسی بیشتر
بهینه شده جهت AWS و Azure
پشتیبانی از SAML 2.0

لایسنس Server2 جیرا

۲0 کاربر
محیط کامل قابل کنترل
نصب بر روی یک سرور
کلاسترینگ جهت دسترسی بیشتر
بهینه شده جهت AWS و Azure
پشتیبانی از SAML 2.0

لایسنس Server3 جیرا

50 کاربر
محیط کامل قابل کنترل
نصب بر روی یک سرور
کلاسترینگ جهت دسترسی بیشتر
بهینه شده جهت AWS و Azure
پشتیبانی از SAML 2.0

لایسنس Server4 جیرا

100 کاربر
محیط کامل قابل کنترل
نصب بر روی یک سرور
کلاسترینگ جهت دسترسی بیشتر
بهینه شده جهت AWS و Azure
پشتیبانی از SAML 2.0