لایسنس PRTG

لایسنس PRTG 500

هر لایسنس برای یک سرور میباشد
مانیتور ۵۰۰ سنسور
۵۰ دستگاه شبکه

لایسنس PRTG 1000

هر لایسنس برای یک سرور میباشد
مانیتور 1000 سنسور
100 دستگاه شبکه

لایسنس PRTG 2500

هر لایسنس برای یک سرور میباشد
مانیتور 2500 سنسور
250 دستگاه شبکه

لایسنس PRTG 5000

هر لایسنس برای یک سرور میباشد
مانیتور 5000 سنسور
500 دستگاه شبکه

لایسنس PRTG 10000

هر لایسنس برای یک سرور میباشد
مانیتور 10000 سنسور
1000 دستگاه شبکه