لایسنس Aimetis

لایسنس Standard نرم افزار Aimetis

پشتیبانی از ۱۰۲۴ دوربین
نامحدود اتصال مشتری همزمان
نسخه کاربر سازگار با HTML5
پشتیبانی ۲۴/۷

لایسنس Professional نرم افزار Aimetis

پشتیبانی از ۱۰۲۴ دوربین
نامحدود اتصال مشتری همزمان
نسخه کاربر سازگار با HTML5
پشتیبانی ۲۴/۷

لایسنس Enterprise نرم افزار Aimetis

پشتیبانی از ۱۰۲۴ دوربین
نامحدود اتصال مشتری همزمان
نسخه کاربر سازگار با HTML5
پشتیبانی ۲۴/۷